Regulamin plebiscytu

Lekarz z Empatii

Plebiscyt na mistrzów komunikacji z pacjentami

 

Regulamin Plebiscytu

 

Art.1

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki organizacji Plebiscytu „Lekarz z Empatii. Plebiscyt na mistrzów komunikacji z pacjentami” (zwany dalej Plebiscytem).
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Be Communications S.C. z siedzibą przy ul. Kijowskiej 5 w Warszawie (03-738), NIP 521-359-40-26, REGON 142809697 (zwany dalej Organizatorem).
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie lekarzy, którzy odznaczają się wyjątkowymi zdolnościami w komunikacji z pacjentami.
 4. Audytorem Plebiscytu jest profesjonalny podmiot zewnętrzny świadczący usługi w przedmiotowym zakresie.
 5. Udział w Plebiscycie, na każdym jego etapie, jest bezpłatny.

 

 

Art. 2

Zasady Plebiscytu

 

 1. Kandydatury do tytułu Plebiscytu zgłaszane są poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie Plebiscytu www.lekarzzempatii.pl (zwanej dalej Stroną).
 2. Zgłoszenia (w języku polskim) może dokonać każda pełnoletnia osoba. Jedna osoba może dokonać zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury.
 3. W formularzu zgłoszeniowym osoba zgłaszająca własnymi słowami uzasadnia kandydaturę (Uzasadnienie) oraz ocenia cztery wymiary empatii zgłaszanej kandydatury (Wymiar).

 

Art. 3

Przebieg Plebiscytu

 

 1. Plebiscyt rozpoczyna się dnia 24.11.2021 (data inauguracji), a kończy 29.03.2022 (ogłoszenie laureatów). Terminy poszczególnych etapów Plebiscytu dostępne są na Stronie. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić harmonogram realizacji Plebiscytu, informując o tym niezwłocznie zainteresowanych i opinię publiczną.
 2. Wybór Laureta/ów Plebiscytu przebiega dwuetapowo:
  1. Etap 1: selekcja Nominowanych spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatur
   1. Selekcji dokonuje i potwierdza jej ważność Audytor z uwzględnieniem następujących parametrów
    1. Za Uzasadnienie można uzyskać albo zero albo dwadzieścia punktów (nie jest adekwatne lub jest adekwatne; ocena dychotomiczna; ilość punktów – 20 – uzasadniona z perspektywy wagi tego parametru względem pozostałych)
    2. Każdy z czterech Wymiarów operuje na trzystopniowej skali, od pięciu do siedmiu; za wymiary można zatem otrzymać od 20 do 28 punktów
    3. Oznacza to, że maksymalna liczba punktów dla zgłoszonej kandydatury wynosi 48
    4. Status Nominowanego otrzymuje każda kandydatura, której łączny wynik punktacji będzie równy lub wyższy niż 44 punkty
    5. W przypadku zgłoszenia Kandydata/ki przez więcej niż jedną osobę, w zakresie decyzji o Nominacji brane jest pod uwagę zgłoszenie z najwyższą liczbą punktów. W takim przypadku, jeśli Kandydat/ka otrzymuje status Nominowanego/ej, na kolejnym etapie (wybór laureatów), Kapituła otrzymuje informacje o liczbie osób, które daną kandydaturę zgłosiły.
    6. Osoba nominowania zostaje poinformowana o nominacji i aby uczestniczyć w kolejnym etapie Plebiscytu podpisuje oświadczenie o zgodzie na udział w Plebiscycie i akceptacji warunków udziału.
  2. Etap 2: wybór Laureata/ów spośród Nominowanych
   1. Wyboru Laureata/ów Plebiscytu dokonuje Kapituła Plebiscytu (Kapituła) składająca się z przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz mediów. Lista członków Kapituły dostępna jest na Stronie. Członkowie Kapituły Plebiscytu są zaangażowani w jego realizację nieodpłatnie.
   2. Kapituła dokonuje wyboru Laureata/Laureatów w trakcie spotkania (formuła online) oraz dyskusji i głosowania, przy udziale Audytora.
   3. Organizator dostarcza Kapitule sylwetki Nominowanych (Dossier) z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem przed datą spotkania.
   4. Na spotkaniu Organizator krótko prezentuje Dossier każdego z Nominowanych. Po prezentacji Kapituła prowadzi dyskusję (po 5 minut na każde Dossier), a po jej zakończeniu dokonuje jawnego przyznania punktacji Nominowanemu.
   5. Każdy z członków Kapituły dysponuje skalą od 5 do 10 punktów do przyznania każdemu z Nominowanych.
   6. Status i tytuł Laureata Plebiscytu otrzymuje każda Nominacja, która uzyskała od Kapituły średnią ocenę wynoszącą 7 i więcej punktów (średnia: łączna liczba przyznanych przez Kapitułę punktów podzielona przez liczbę członków Kapituły).
   7. Kapituła może w ramach obrad przyznać Nominowanym dodatkowe wyróżnienia.

 

Art. 5

Nominowani i Laureaci Plebiscytu

 

 1. Nominowani otrzymują tytuł „Nominowany do tytułu Lekarz z Empatii” oraz dyplom.
 2. Laureaci otrzymują tytuł „Laureat Plebiscytu Lekarz z Empatii” oraz dyplom.
 3. Nominowani i Laureaci ewentualne koszty udziału w Plebiscycie pokrywają we własnymi zakresie.

 

 

Art. 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (w tym m.in. za dostęp do sieci Internet), mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Plebiscycie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu i zasad realizacji plebiscytu, w tym także jego terminów. Zmiany te nie naruszają wtedy praw nabytych uczestnika Plebiscytu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Koncepcja, mechanizm, nazwa, logotyp oraz mechanizm nominacji i wybory laureatów Plebiscytu są własnością Organizatora, są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi i bez jego zgody nie mogą być wykorzystywane.

Regulamin Plebiscytu do pobrania: POBIERZ

Kontakt

Be Communications - logo

Agnieszka Szustorowska
Koordynator Projektu Plebiscytu „Lekarz z Empatii”
Be Communications

663 343 494
a.szustorowska@becomms.pl